Mundesi punesimi

Vende vakante 

Pozicionet vakante të punës publikohen në kete faqe të Concord Investment. Gjithashtu ato mund të botohen në gazeta të ndryshme apo në portalin e shoqërisë/ve me të cilat lidhim marrëveshje shërbimi për këtë qëllim.

Inxhinier Civil

Përshkrimi

Marina Limion është kompani e specializuar në zhvillimin e projekteve ndërtimore private e publike.

Marina Limion shpall vakant pozicionin “Inxhinier ndertimi” per ndertime civile dhe industriale

Detyrat

Inxhinieri i ndertimit do të kryej:

 • Kontrollin e punimeve në përputhje me kontratat e sipërmarrjes, projektin, preventivin, specifikimet teknike,
 • Kontrollin e përputhshmërisë së projekteve dhe detajeve (Identifikimin e mospërputhjeve mes projekteve arkitektonik – konstruktiv – KUZ – KUB, infrastrukturë inxhinierike nëntokësore), përfshirë rishikimin e detajeve dhe dhënien e zgjidhjeve teknike për zbatim,
 • Hartimin dhe ndjekjen e grafikut të punimeve sipas projektit dhe planit të organizimit,
 • Përpilimin dhe kontrollin e të gjithë dokumentacionit tekniko-ligjor në objekt, si proces- verbale, libreza masash, situacione, akte piketimi e kontrolli etj,
 • Kontrollin e cilësisë dhe çështjet e sigurisë në kantier, si dhe sigurohet se të gjitha rregullat po zbatohen sipas rregullores të menaxhim QA/QC dhe HSE si dhe rregullave në fuqi,
 • Kontrollin e firmave nënkontraktore duke marrë masa për të përmbushur kërkesat ligjore për sigurimin teknik në kantier,
 • Ndjekjen e cilësisë së lëndëve të para që vijnë në kantier nga furnitorët e ndryshëm,
 • Aprovimin e materialeve që përdoren në kantier,
 • Sigurimin e zbatimit të punimeve në përputhje me politiken e menaxhimit të cilësisë të kompanisë,
 • Marrjen në dorëzim të punimeve të zbatimit, kryerjen e Inspektimeve të rregullta,
 • Hartimin e situacioneve periodike në përputhje me librezat e masave
 • Mbajtjen e ditarit të punës,
 • Ndjekjen e zbatimit të cilësisë në procese të ndryshme teknologjike,
 • Udhëheqjen e punimeve, planifikimin e fronteve të punës për procese dhe kontraktorë të ndryshëm, koordinimin e programit të punës midis kontraktorëve,
 • Identifikimin, planifikimin dhe llogaritjen e volumeve, për zërat e preventivit dhe zërat e punimeve

Kualifikimet

 • Të zotërojë diplomë në fushën e Inxhinierisë së Ndërtimit ose Mekanike,
 • Të zotërojë njohuri të mira të ”AUTOCAD”, si dhe të ”Paketës Office”,
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizuese,
 • Të ketë njohuri shumë të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve,
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vite si Inxhinier Zbatimi në ndërtimtari në objekte civile dhe rezidenciale,
 • Preferohet të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj (CV) në adresën klejdja.kastrati@marinalimon.al 

 

Aplikim

Për te aplikuar për mundesi punesimi, personat e interesuar duhet të dërgojnë në adresën e emailit të Burimeve Njerëzore ( info@concordinvestment.al ) :

 • CV-në e përditësuar;
 • Letrën e interesit.

Per te aplikuar nepermjet faqes web mund te plotesoni te dhenat tuaja si me poshte: